Gåvor och bidrag

Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen, icke vinstdrivande organisation. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Om du vill bidra ekonomiskt till vår organisation kan du göra det genom att lämna ett frivillig bidrag när du deltar i våra aktiviteter, eller genom att ge en gåva.

Varje år arrangerar Stiftelsen Gyllenkroken en mängd tillfällen för social samvaro och för att fira årets högtider. Arrangemangen är öppna för våra deltagare och boende, för deras anhöriga och för våra samarbetsparter. Vi kan genom dessa kostnadsfria aktiviteter erbjuda en stunds avkoppling och trivsel för våra deltagare.

För dig som vill bidra till våra aktiviteter går det bra att sätta in ditt bidrag på vårt bankgiro, kontonummer 5651-6230.
Märk insättningen med "Social samvaro" och gärna med ditt namn.

Aktiviteter som gåvor och bidrag används till:

* Julbord, påsklunch, midsommarlunch och andra högtider
* Fredagsfika i Café Koopen varje vecka
* Studieresor och utflykter

Läs vidare

Så här arbetar vi:

Att erbjuda meningsfull sysselsättning, individuellt anpassade boendeformer, stöd och social gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Att stärka individen och stödja till egenmakt, nyorientering och återhämtning. Boende och besökare utvecklar sina kunskaper och färdigheter och stärker sitt självförtroende i sin egen takt och med adekvat stöd. Boende och besökare skall ha möjlighet till återhämtning inom stiftelsens verksamheter utifrån sina eget behov och egna möjligheter.

Att arbeta för ökad känsla av sammanhang hos individen (KASAM).

Att kunna förstå sin omgivning, kunna hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron ger en ökad hälsoupplevelse.

Att ha ett professionellt och engagerat bemötande. Respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet för boende, besökare, deltagare och deras anhöriga är en del i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom Stiftelsen Gyllenkroken.

Att arbeta för en bra vardag och en bra arbetsplats. Deltagare, boende, besökare och anställda arbetar mot målen tillsammans.

Att erbjuda ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning, utbildningar och projekt för vår målgrupp, samt utrymme och möjlighet att påverka sin vardag och sin rehabilitering i gemenskap med andra.

Att som idéburen organisation, i samarbete med stat och kommun arbeta för ökad delaktighet på arbetsmarknaden för målgruppen.

Att förmedla att psykisk ohälsa är något som angår oss alla.

Att arbeta för att öka kunskapsnivån om psykiska funktionsnedsättningar i samhället. Kunskap ger ökad beredskap och ökad trygghet i att möta egen och andras psykiska skörhet.

Att arbeta för förbättrade attityder till psykisk sjukdom i samhället. Genom att föreläsa, möta, upplysa och utbilda vill vi genom kunskapsförmedling bidra till förändring av attityder och fördomar och öka förståelse kring psykiska funktionsnedsättningar.

Att söka samarbete med andra organisationer med liknande målsättning.

Genom frivillighet och eget initiativ.

I en öppen verksamhet med social samvaro och gemenskap.

Med ett resursorienterat förhållningssätt och fokus på styrkor och egenmakt.

Individanpassat och situationsorienterat.

Med hög grad av delaktighet, meningsfullhet, och tydliga mål.

Genom grupparbeten, grupprocesser och interaktion.

Genom överlämnande av ansvar.

Med hög grad av tillgänglighet i fysisk och psykosocial miljö.