Organisation och vision

Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.

På Gyllenkroken är vår ambition att förbättra människors villkor och samhällets attityder till psykisk sjukdom. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och skall behandlas med respekt. Vi arbetar utifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv.

Vår vision

Ett samhälle som ger utrymme för alla.
Med det menar vi ett socialt hållbart samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Vår vision är också ett samhälle där alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner samt en tillgänglig och fungerande psykiatrisk och somatisk vård - lika för alla.

Läs vidare

Så här arbetar vi:

På individninvå

Att erbjuda meningsfull sysselsättning, individuellt anpassade boendeformer, stöd och social gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Att stärka individen och stödja till egenmakt, nyorientering och återhämtning. Boende och besökare utvecklar sina kunskaper och färdigheter och stärker sitt självförtroende i sin egen takt och med adekvat stöd. Boende och besökare skall ha möjlighet till återhämtning inom stiftelsens verksamheter utifrån sina eget behov och egna möjligheter.

Att arbeta för ökad känsla av sammanhang hos individen (KASAM).

Att kunna förstå sin omgivning, kunna hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron ger en ökad hälsoupplevelse.

Att ha ett professionellt och engagerat bemötande. Respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet för boende, besökare, deltagare och deras anhöriga är en del i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom Stiftelsen Gyllenkroken.

Att arbeta för en bra vardag och en bra arbetsplats. Deltagare, boende, besökare och anställda arbetar mot målen tillsammans.

På strukturell nivå

Att erbjuda ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning, utbildningar och projekt för vår målgrupp, samt utrymme och möjlighet att påverka sin vardag och sin rehabilitering i gemenskap med andra.

Att som idéburen organisation, i samarbete med stat och kommun arbeta för ökad delaktighet på arbetsmarknaden för målgruppen.

Att förmedla att psykisk ohälsa är något som angår oss alla.

Att arbeta för att öka kunskapsnivån om psykiska funktionsnedsättningar i samhället. Kunskap ger ökad beredskap och ökad trygghet i att möta egen och andras psykiska skörhet.

Att arbeta för förbättrade attityder till psykisk sjukdom i samhället. Genom att föreläsa, möta, upplysa och utbilda vill vi genom kunskapsförmedling bidra till förändring av attityder och fördomar och öka förståelse kring psykiska funktionsnedsättningar.

Att söka samarbete med andra organisationer med liknande målsättning.

Så arbetar vi mot våra mål

Genom frivillighet och eget initiativ.

I en öppen verksamhet med social samvaro och gemenskap.

Med ett resursorienterat förhållningssätt och fokus på styrkor och egenmakt.

Individanpassat och situationsorienterat.

Med hög grad av delaktighet, meningsfullhet, och tydliga mål.

Genom grupparbeten, grupprocesser och interaktion.

Genom överlämnande av ansvar.

Med hög grad av tillgänglighet i fysisk och psykosocial miljö.