Organisation

Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Verksamhetens olika delar finansieras av offentliga medel. Gyllingen samt Kultur- och aktivitetshuset finansieras till stor del av anslag från Göteborgs stad. Boendeverksamheten finansieras genom intäkter från utförda tjänster, vi är upphandlade av Göteborgs stad och andra omkringliggande kommuner.

Sammanlagt finns det 33 fasta tjänster och ett tiotal vikarier i organisationen.

Vår värdegrund

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har psykisk sjukdom, ohälsa eller funktionsnedsättning, samt till dig som är anhörig. I våra texter använder vi ofta enbart begreppet psykisk ohälsa, då det kan anses täcka in även sjukdom och funktionsnedsättning. I själva verksamheten skiljer vi ibland på de olika begreppen. Till exempel är våra gruppbostäder till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och ett LSS-beslut. I Kultur- och aktivitetshuset finns kompetens att möta både dig som har en psykisk sjukdom och dig som har psykisk ohälsa.

Stiftelsen Gyllenkrokens syfte är att erbjuda

  • En trygg tillvaro med social gemenskap 
  • Meningsfull sysselsättning
  • Anpassat boende
  • Stöd till barn och unga som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa eller sjukdom

Vision

Vår vision är Ett samhälle som ger utrymme för alla.

Värderingar

Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt.

Vi arbetar utifrån antagandet att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv.

Viktiga principer i vår organisation är

  • Inflytande
  • Delaktighet
  • Tillgänglighet

Vår inriktning är Kultur och hälsa

 

Läs vidare

Så här arbetar vi:

Vi erbjuder meningsfull sysselsättning, individuellt anpassade boendeformer, stöd och social gemenskap för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Vi arbetar för att stärka individen och stödja till egenmakt, nyorientering och återhämtning. Hos oss utvecklar boende och besökare sina kunskaper och färdigheter. Alla stärker sitt självförtroende i sin egen takt och med adekvat stöd. Boende och besökare ska ha möjlighet till återhämtning inom stiftelsens verksamheter utifrån sitt eget behov och sina egna möjligheter.

Vi arbetar för ökad känsla av sammanhang hos individen (KASAM). Kasam innebär att kunna förstå sin omgivning, kunna hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron ger en ökad hälsoupplevelse.

Vi försöker alltid ha ett professionellt och engagerat bemötande. Respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet för boende, besökare, deltagare och deras anhöriga är en del i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom Stiftelsen Gyllenkroken.

Vi arbetar för en bra vardag och en bra arbetsplats. Deltagare, boende, besökare och anställda arbetar mot målen tillsammans.

Vi erbjuder ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning, gruppaktiviteter och studiecirklar för våra deltagare. Hos oss finns utrymme och möjlighet att påverka sin vardag och sin rehabilitering i gemenskap med andra.

Vi samarbetar med stat och kommun för ökad delaktighet på arbetsmarknaden för våra deltagare.

Vi arbetar för att förmedla att psykisk ohälsa är något som angår oss alla.

Vi arbetar för att öka kunskapsnivån om psykisk ohälsa i samhället. Kunskap ger ökad beredskap och ökad trygghet i att möta egen och andras psykiska skörhet.

Vi arbetar för förbättrade attityder till psykisk ohälsa i samhället. Genom att föreläsa, möta, upplysa och utbilda vill vi genom kunskapsförmedling bidra till förändring av attityder och fördomar och öka förståelse kring psykisk ohälsa.

Vi  söker samarbete med andra organisationer med liknande målsättning.

Genom frivillighet och eget initiativ.

I en öppen verksamhet med social samvaro och gemenskap.

Med ett resursorienterat förhållningssätt och fokus på styrkor och egenmakt.

Individanpassat och situationsorienterat.

Med hög grad av delaktighet, meningsfullhet, och tydliga mål.

Genom grupparbeten, grupprocesser och interaktion.

Med hög grad av tillgänglighet i både fysisk och psykosocial miljö.